1st International Festival of Satire, Humor and Cartoons "I Itar Peyo" 2017, Macedonia

 

Inrernational Festival of satire, humor and caricature "I ITAR PEYO"

COMPETITION

The organizer of the festival "I Itar Peyo" International Slavic University "Gavrilo Romanovich Derzhavin" Sveti Nikole - Bitola, announces International Competition for satire, humor and caricature.
The competition is announced for aphorism, Humoresque and short cartoon, and the topics are two, namely: Clever Peter and free theme.
Authors should send 20 aphorisms, five humorous unlimited number of cartoons.
All papers must be original and hitherto unpublished anywhere.
Provided are three prizes for each category are as follows: 500, 300 and 200 euros for caricature; 400, 300 and 200 Humoresque 300, 200 and 100 for aphorism.
The address where you should send the appendices: International Slavic University "Derzhavin" street. "Marshal Tito" no. 77, 2220 Sveti Nikole, Macedonia, with a note: The competition for "I Itar Peyo"
The competition is announced on February 14, 2017, and the deadline for sending the papers is June 14, 2017.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


MEЃУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА САТИРА, ХУМОР И КАРИКАТУРА “ЈАС ИТАР ПЕЈО“

КОНКУРС

Организаторот на Фестивалот “Јас Итар Пејо“, Меѓународниот Славјански универзитет “Гаврило Романович Державин“ Свети Николе - Битола, распишува Меѓународен конкурс за сатира, хумор и карикатура.
Конкурсот се распишува за афоризам, кратка хумореска и карикатура, а темите се две и тоа: Итар Пејо и на слободна тема.
Авторите треба да испратат по 20 афоризми, пет хуморески и неограничен број на карикатури.
Сите трудови треба да се оригинали и досега никаде необјавени.
Предвидени се по три награди за секоја категорија и тоа: 500, 300 и 200 евра за карикатура; 400, 300 и 200 за хумореска и 300, 200 и 100 за афоризам.
Адресата на која треба да се испраќаат прилозите е: Меѓународен Славјански универзитет “Державин“, ул. “Маршал Тито“ бр. 77, 2220 Свети Николе, Република Македонија, со напомена: за Конкурсот “Јас Итар Пејо“
Конкурсот се распишува на 14 февруари 2017 година, а крајниот рок за испраќање на трудовите е до 14 јуни 2017 година.